California Meadow House | Olson Kundig Architects

California Meadow House | Olson Kundig Architects

California Meadow House | Olson Kundig Architects

位于加利福尼亚的一处自然景观住宅California Meadow House,由当地的建筑及室内设计工作室Olson Kundig设计。作为一个单一的、连续的、流动的表达,这个家庭地产将建筑、室内设计、艺术和景观连接成一个整体。围绕着中央生活区,景观向四个方向辐射,从反射池到花园和附近的圣克鲁兹山脉。住宅还包括三个辅助建筑和广泛的户外生活区,但柔和的设计质量将住宅融入其青翠的场地

California Meadow House | Olson Kundig Architects
California Meadow House | Olson Kundig Architects
California Meadow House | Olson Kundig Architects
California Meadow House | Olson Kundig Architects
California Meadow House | Olson Kundig Architects
California Meadow House | Olson Kundig Architects
California Meadow House | Olson Kundig Architects
California Meadow House | Olson Kundig Architects
California Meadow House | Olson Kundig Architects
California Meadow House | Olson Kundig Architects
California Meadow House | Olson Kundig Architects
California Meadow House | Olson Kundig Architects
California Meadow House | Olson Kundig Architects
California Meadow House | Olson Kundig Architects
California Meadow House | Olson Kundig Architects
California Meadow House | Olson Kundig Architects
California Meadow House | Olson Kundig Architects
California Meadow House | Olson Kundig Architects
California Meadow House | Olson Kundig Architects
(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
上一篇 2021年4月12日 下午8:33
下一篇 2021年4月12日 下午8:50

猜你喜欢